2016-09-19 23:31 Prototype Spectrogram Rhythm

2016-09-19 23:31
Rhythm Generator by Spectrogram

fq_rhythm_1 from JH Park on Vimeo.